Elevvårds- och antimobbningsarbete

Vi jobbar målmedvetet i skolan för att elever, lärare och övrig personal skall må så bra som möjligt och ha arbetsro i vår gemensamma arbetsmiljö och för att eleverna skall nå så goda inlärningsresultat som möjligt.

Varje klass har en egen klassföreståndare. Klassföreståndaren har ansvar för sin klass och skall följa upp hur eleverna sköter sin skolgång och hjälpa klassen att skapa och upprätthålla en god klassanda.


Skolans elevvårdsgrupp består av rektor, skolpsykolog, skolhälsovårdare, skolkurator, resurslärare, speciallärare, specialklasslärare och elevhandledare. Gruppens uppgift är att säkerställa att eleverna får den form av undervisning de behöver och att motivera dem att ta emot den samt att hantera mellanmänskliga konflikter.


Skolans samspelsgrupp består av Jonna Sundqvist (biträdande rektor), vänelevshandledarna Anniina Lamppu-Andersson (lärare i religion och historia) och Barbro Lundström (lärare i biologi och geografi) samt väneleverna. Gruppens uppgift är att bevaka allas rätt till en trygg skolmiljö där en respekt för individen upprätthålls.

Vänelevernas uppgift är att få både nya och gamla elever att känna sig välkomna och trygga hos oss. Väneleverna håller uppsikt över vad som händer utanför klassrumssituationen. De rapporterar sina iakttagelser på veckomötet eller vänder sig direkt till någon av de vuxna i samspelsgruppen för att få olägenheter åtgärdade. De får också ofta i uppdrag att hålla ögonen öppna när lärarna misstänker mobbning.


När en elev kan anses ha behandlats kränkande av en annan elev har två vuxna medlemmar ur samspelsgruppen samtal med den elev som förgått sig. Det räcker ofta med ett samtal eftersom ren obetänksamhet är den vanligaste orsaken till det skedda, men visar uppföljningen att det inte räcker blir det fler samtal tills saken kan anses vara utagerad.
Elevernas föräldrar vet oftast om ifall skolgången på ett eller annat sätt inte fungerar för barnet. Vi önskar att ingen förälder drar sig för att ta kontakt via klassföreståndaren eller direkt till samspelsgruppen om det framkommer hemma att vår elev inte blir respekterad i skolan på det sätt alla har rätt till!


Direktkontakt till samspelsgruppen och elevvårdsgruppen kan tas till de enskilda medlemmarna.